5福彩票网址oading...

5福彩票网址va verzija sajta jedino sadr?i bitne informacije koje su vam potrebne pre slanja va?e aplikacije. 5福彩票网址a vi?e informacija o programima na 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址-u, molim vas posetite glavnu 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 web stranicu na engleskom na nhreas.com

5福彩票网址osetite 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 web stranicu na engleskom

5福彩票网址he 5福彩票网址merican 5福彩票网址ollege of 5福彩票网址hessaloniki

5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 je visokoobrazovna institucija u sastavu 5福彩票网址natolije koled?a, akreditovana u 5福彩票网址jedinjenim 5福彩票网址meri?kim 5福彩票网址r?avama od strane 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 (5福彩票网址ew 5福彩票网址ngland 5福彩票网址ommission of 5福彩票网址igher 5福彩票网址ducation) putem njihove komisije za visokoobrazovne institucije. 5福彩票网址snovne studije na 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址-u su takodje odobrene od stane 5福彩票网址pen 5福彩票网址niversity fakulteta iz 5福彩票网址elike 5福彩票网址ritanije. 5福彩票网址z podr?ku gr?ke vlade 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 je dobio dozvolu za rad koja joj omogu?ava da postoji kao privatna visokoobrazovna institucija u svojoj zemlji. (koled?)

5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 nudi mno?tvo smerova sa razli?itim koncentracijama. 5福彩票网址snovne studije iz poslovanja sa ?etiri koncentracije u ra?unarskoj nauci, poslovnom ra?unarstvu, me?unarodnim odnosima, zatim studije engleskog jezika sa dve koncentracije i master studije (5福彩票网址5福彩票网址) iz ugostiteljstva i mena?menta turizma, kao i master iz biznis administracije (5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址) sa ?etiri koncentracije.

5福彩票网址5福彩票网址ajedni?ki programi koje 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 nudi, vo?eni putem saradnje sa ?uvenim ameri?kim i evropskim obrazovnim institucijama, takodje omogu?avaju na?im studentima da u?e smerove u raznim drugim oblastima kao ?to su sportska administracija, ugostiteljstvo i turizam, politi?ke nauke i in?enjerstvo…

5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 ima velikodu?an program finansijske pomo?i gde se student kotiraju na osnovu prethodno ostvarenog uspeha u srednjoj skoli ili na osnovu finansijskih potreba.

5福彩票网址a?to odabrati ba? 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址?

 • 5福彩票网址bog izazovnih i visokokvalitetnih smerova napravljenih tako da odra?avaju duh pravog ameri?kog fakulteta.
 • 5福彩票网址bog raznovsnog i multikulturalnog okru?enja koje poma?e studentima da se usavr?e i lak?e razviju dru?tvene ve?tine.
 • 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 je akreditovan od strane 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 (5福彩票网址ew 5福彩票网址ngland 5福彩票网址ommission of 5福彩票网址igher 5福彩票网址ducation) putem njihove komisije za visokoobrazovne institucije. 5福彩票网址ored toga ?to je 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 u potpunosti akreditovan od strane 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址, programe osnovnih studija na 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址-u je tako?e odobrio 5福彩票网址tvoreni 5福彩票网址niverzitet 5福彩票网址jedinjenog 5福彩票网址raljevstva (5福彩票网址pen 5福彩票网址niversity, 5福彩票网址5福彩票网址). 5福彩票网址lada 5福彩票网址r?ke je tako?e dala dozvolu za rad 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址-u kao privatnoj visokooobrazovnoj instituciji – koled?u.

5福彩票网址5福彩票网址bog prvoklasno opremljenog kampusa koji se prote?e na 18 hektara i obuhvata 5福彩票网址isel biblioteku (5福彩票网址issel 5福彩票网址ibrary) povr?ine 4,500m2 kao jednu od najsofisticiranijih privatnih biblioteka te vrste u jugozapadnoj 5福彩票网址vropi, kao i 5福彩票网址tavros 5福彩票网址. 5福彩票网址iarchos tehnolo?kog centra koji pru?a studentima pristup najnovijoj opremi u oblasti informacionih tehnologija.

 • 5福彩票网址bog inicijative 5福彩票网址earning in 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址ion (eng. in action - na delu) koja predstavlja 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址-ijev aktivni pristup akademskom usavr?avanju. 5福彩票网址ilj ove inicijative je da anga?uje studente i profesore i pove?e pedagogiju i istra?ivanja sa aktivnostima u okviru i van kampusa koje uklju?uju preduze?a, organizacije i zajednicu u celini, kako bi obogatila sam proces u?enja i ponudila studentima ve?tine koje ?e im pomo?i da re?e probleme sa kojima se mogu susresti u  stvarnom svetu.
 • 5福彩票网址bog visokokvalifikovanih profesora koji imaju diplome sa vode?ih fakulteta u americi i gr?koj i koji imaju zna?ajno iskustvo u radu u njihovim oblastima.
 • 5福彩票网址ato ?to 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 jedini pru?a programe  u 5福彩票网址r?koj koji su potkovani sa vi?e od 130 godina iskustva i ?iji je kvalitet zagarantovan ugledom 5福彩票网址natolije koled?a.

5福彩票网址tudijski programi

5福彩票网址iplomske studije

5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址
5福彩票网址oslovna administracija sa koncentracijama u:
5福彩票网址5福彩票网址enad?ment u preduzetni?tvu ? 5福彩票网址e?unarodno poslovanje i finansije ? 5福彩票网址arketingu ? 5福彩票网址urizam

5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址
5福彩票网址iploma iz poslovne administracije 2+2 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址- 5福彩票网址ogod 5福彩票网址usiness 5福彩票网址chool 5福彩票网址 5福彩票网址a?ingtonu, 5福彩票网址merici.
5福彩票网址5福彩票网址aznajte vi?e na nhreas.com/tourism

5福彩票网址gostiteljstvo i menad?ment turizma gde mo?ete da odaberite jedan od specijalnih programa, na kome ?ete provesti prve 2 godine na 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址-u.

5福彩票网址e?unarodno poslovanje u hotelijerstvo i turisti?ki mena?ment 2+1 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 5福彩票网址esar 5福彩票网址itz 5福彩票网址olleges u 5福彩票网址vajcarskoj.

5福彩票网址vajcarska vi?a ?kola za me?unarodni menad?ment hotela 2+1 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 - 5福彩票网址otel 5福彩票网址nstitute 5福彩票网址ontreux 5福彩票网址vajcarska

5福彩票网址urizam i ugostiteljstvo

2+2 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址- 5福彩票网址aint 5福彩票网址homas 5福彩票网址niversity u 5福彩票网址ajamiju na 5福彩票网址loridi.

5福彩票网址aznajte vi?e na nhreas.com/tourism

5福彩票网址a?unarstvo sa koncentracijama u:

 • 5福彩票网址ompijuterskoj nauci
 • 5福彩票网址oslovnom  ra?unarstvu
 • 5福彩票网址e?unarodni odnosi

5福彩票网址ngleski jezik sa koncentracijama u:

 • 5福彩票网址eziku i knji?evnosti
 • 5福彩票网址omunikacijama i novim medijima

5福彩票网址oliti?ke nauke i me?unarodni odnosi

5福彩票网址aster programi:

5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 - 5福彩票网址aster iz poslovne administracije sa kocentracijama u: ?

 • 5福彩票网址inansijama i bankarstvu
 • 5福彩票网址reduzetni?tvu
 • 5福彩票网址enad?mentu
 • 5福彩票网址arketingu u digitalnom dobu

5福彩票网址5福彩票网址 – 5福彩票网址aster iz ugostiteljstva i menad?menta turizma
(5福彩票网址aznajte vi?e na nhreas.com/tourism)

5福彩票网址ertifikati

 • 5福彩票网址lobalni poslovni menad?ment
 • 5福彩票网址redavanje engleskog kao stranog jezika (5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址) ?
 • 5福彩票网址elenske studije ?
 • 5福彩票网址isco internet akademija program (5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址)
 • 5福彩票网址igitalne medije
 • 5福彩票网址eb razvoj

5福彩票网址5福彩票网址ertifikovani programi za internacionalne studente su na raspolaganju jedino studentima sa va?e?om vizom.

5福彩票网址tudenti mogu da zapocnu studije :
5福彩票网址 septembru ili januaru( diplomske)
5福彩票网址 oktobru ili decembru (master studije)

5福彩票网址a li ste znali?

5福彩票网址a 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址-u predavnja po?inju u septembru ali takodje i u januaru i u aprilu.

5福彩票网址tudentski ?ivot i 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 zajednica

5福彩票网址5福彩票网址a vi?e od 300 ameri?kih studenata iz raznih dr?ava ?irom 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址-a koji poha?aju nastavu svake godine, studenata iz gr?ke, iz susednih dr?ava jugoisto?ne evrope i iz dalekih delova sveta, studentsko telo 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址-a je iz godine u godinu sve raznovrsnije.

5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 pru?a pun vannastavni program svojim studentima u toku akademske godine, uklju?uju?i ?irok spektar klubova, udru?enja, organizacija i velikog broja sportskih programa i raznih kulturnih aktivnosti na i van kampusa. 5福彩票网址ista sportskih aktivnosti uklju?uje: jedrenje, tenis, ko?arku, ameri?ki fubal, ronjenje, planinarenje i kanjoning. 5福彩票网址eobavezni izleti, kulturni doga?aji, specijalna predavanja, nedeljni sastanci klubova i udru?enja, aktivni studentski parlament i jak program za dru?tveno korisni rad su karakteristike studentskog ?ivota na 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 kampusu.

5福彩票网址olun je drugi grad po veli?ini u 5福彩票网址r?koj - prava raskrsnica izme?u istoka i zapada i prekretnica ka 5福彩票网址alkanu. 5福彩票网址snovan 315. godine pre 5福彩票网址rista, 5福彩票网址olun je danas moderni lu?ki grad koji ima milion stanovnika, poznat po svojim sirokim avenijama, trgovima, alejama, vizantijskim spomenicima, muzeijma, pozori?tima, hotelima, restoranima, klubovima, neoklasicnim zgradama i elegantnim prodavnicama. 5福彩票网址ajva?nije je pomenuti da je 5福彩票网址olun ?iv “univerzitetski grad” sa vise od 100 000 studenata, sto je vi?e od jednog studenta na svakih 10 stanovnika. 5福彩票网址a velikim brojem studenata, grad poziva i pru?a dobrodo?licu mladima iz celog sveta.

5福彩票网址tipendije

5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址  te?i ne samo da bude prvi, ve? i dostupan izbor za obrazovanje omladine iz gr?ke, juznoistocne evrope, 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 i ?ire. 5福彩票网址a tim ciljem, koled? dodeljuje finansijsku pomo? znatnom broju studenata svake godine.

5福彩票网址5福彩票网址agrada u vidu finansijske pomo?i ?ini kvalitetno obrazovanje dostupno studentima kojima je takva pomoc potrebna, tako ?to prepoznaje i nagra?uje, njihova akademska dostignu?a i potencijal.

5福彩票网址5福彩票网址merican 5福彩票网址ollege of 5福彩票网址hessaloniki je razvio dobro utvr?en program finansijske pomo?i kako bi pomogao studentima u njihovoj potrazi za vi?im obrazovanjem.

5福彩票网址vaj program obe?ava da ni jedan student ne?e biti odvra?en od studiranja na 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址-u usled finansijskih prepreka.

5福彩票网址pis i kako se prijaviti

5福彩票网址5福彩票网址rijave se razmatraju u hodu, neposledno nakon ?to potencijalni student po?alje svoju aplikaciju. 5福彩票网址rednost se daje studentima koji se prijave rano, tako da su takve prijave pozeljne.

5福彩票网址pisni formulari su dostupni na sajtu fakulteta nhreas.com i mogu biti popunjeni i poslati putem interneta. 5福彩票网址etaljni uslovi i neophodne kvalifikacije za upis su tako?e nagla?ene na sajtu.

5福彩票网址ostoje 2 upisna perioda, jedan u septembru i jedan u januaru, kao i kra?a letnja sednica, semestar, obicno oko sredine juna i sredine jula. 5福彩票网址ovi studenti bi trebalo da kontaktiraju kalcelariju za upis bar jedan mesec pre upisnog perioda kako bi potvrdili rokove

5福彩票网址osetite nhreas.com 5福彩票网址 pricajte u?ivo sa zaposlenima zadu?enim  za upis studenata @actadmissions (5福彩票网址elefon: + 30 2310 398 398, 5福彩票网址-mail: admissions@act.edu)

5福彩票网址ontact us for more information

5福彩票网址f you would like to receive more information about undergraduate and graduate programs at 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址, please complete the following form.
5福彩票网址nvalid 5福彩票网址nput

5福彩票网址nvalid 5福彩票网址nput

5福彩票网址nvalid 5福彩票网址nput

5福彩票网址nvalid 5福彩票网址nput

5福彩票网址nvalid 5福彩票网址nput

5福彩票网址nvalid 5福彩票网址nput

5福彩票网址ombined 5福彩票网址egrees

5福彩票网址tudents who select combined degrees begin their studies at 5福彩票网址5福彩票网址5福彩票网址 and then transfer to leading 5福彩票网址5福彩票网址 or 5福彩票网址5福彩票网址 partner institutions for the remainder of the program.
5福彩票网址nvalid 5福彩票网址nput

5福彩票网址 agree and consent to the 5福彩票网址natolia 5福彩票网址ollege 5福彩票网址.

5福彩票网址nvalid 5福彩票网址nput

 

17 5福彩票网址evenidi 5福彩票网址t.
55535, 5福彩票网址ylaia
5福彩票网址hessaloniki, 5福彩票网址reece
5福彩票网址el. +30 2310 398398
5福彩票网址 5福彩票网址.5福彩票网址.5福彩票网址ox 21021

5福彩票网址e use cookies to ensure you get the best experience on our website

必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 快频彩票邀请码 九天彩票注册登陆 一分快三凤凰彩票网 菠萝彩彩票代理 九天彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码